Vạn sự 365
Tháng 2 năm 2021
Ngày 26Ngày 26
Thứ sáu
Tháng Giêng
 
15
 
Tiết Vũ thủy
Ngày Ất Tỵ
Năm Tân Sử
Tháng Canh Dần
Ngày Ất Tỵ
Giờ Bính Tý
Ngày Ất Tỵ: Chư thần tại nhân gian địa phủ, cấu phúc tự lễ bái rất tốt