Vạn sự 365
Tháng 9 năm 2020
Ngày 21Ngày 21
Thứ hai
Tháng Tám
 
5
 
Tiết Thu phân
Ngày Đinh Mão
Năm Canh Tí
Tháng Canh Dậu
Ngày Đinh Mão
Giờ Canh Tý
Ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ: Bách thần ở dưới đất ba ngày này rất tốt nên ai làm lễ bái, thượng biểu, tế tự, chiêu hồn, bái mệnh, lập đàn, làm chay cầu con cái được phúc 100%